fbpx

što su to i tko je sve

predškolac?

Predškola?

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu tijekom kojeg djeca razvijaju vještine, navike i kompetencije koje će im pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju. (stranice Vlade RH)

Promatrajući Zakon o predškolskom odgoju te Nacionalni kurikul važno je naglasiti kako skupinu predškolaca čine djeca u godini pred polazak u školu. U prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2022./2023. upisuju se djeca koja do 1. travnja 2022. godine imaju navršenih šest godina života, i to djeca rođena od 1. travnja 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine, kao i djeca kojoj je u prethodnoj školskoj godini odgođen upis ili su privremeno oslobođena od školovanja ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici.

Kompetencije?

Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje potiče se i osnažuje razvoj osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje, koje je obrazovna politika RH prihvatila iz Europske unije. 

U ranoj i predškolskoj dobi komunikacija na materinskome jeziku osnažuje se osposobljavanjem djeteta za pravilno usmeno izražavanje i bilježenje vlastitih misli, osjećaja, doživljaja i iskustava u različitim, za njega svhovitim i smislenim aktivnostima. U

Dijete rane i predškolske dobi strani jezik uči u poticajnome jezičnom kontekstu, u igri i drugim za njega svrhovitim aktivnostima.

Matematička kompetencija razvija se poticanjem djeteta na razvijanje i primjenu matematičkoga mišljenja u rješavanju problema, u različitim aktivnostima i svakidašnjim situacijama. Prirodoslovna kompetencija razvija se poticanjem djeteta na postavljanja pitanja, istraživanje, otkrivanje i zaključivanje o zakonitostima u svijetu prirode te primjenu prirodoslovnoga znanja u svakidašnjem životu.

U ranoj i predškolskoj dobi digitalna kompetencija razvija se upoznavanjem djeteta s informacijsko-komunikacijskom tehnologijom i mogućnostima njezine uporabe u različitim aktivnostima.

Ova kompetencija razvija se osposobljavanjem djeteta za osvještavanje procesa vlastitog učenja te uključivanjem djeteta u planiranje i organiziranje tog procesa.

Socijalna i građanska kompetencija razvijaju se poticanjem djeteta na odgovorno ponašanje, pozitivan i tolerantan odnos prema drugima, međuljudsku i međukulturnu suradnju, uzajamno pomaganje i prihvaćanje različitosti; samopoštovanje i poštovanje drugih te osposobljavanje za učinkovito sudjelovanje u razvoju demokratskih odnosa u vrtiću, zajednici i društvu na načelima pravednosti i mirotvorstva.

Inicijativnost i poduzetnost odnose se na sposobnost djeteta da vlastite ideje iznosi i ostvaruje u različitim aktivnostima i projektima. One uključuju stvaralaštvo, inovativnost i spremnost djeteta na preuzimanje rizika, samoiniciranje i samoorganiziranje vlastitih aktivnosti te planiranje i vođenje vlastitih aktivnosti i projekata.

Kulturna svijest i izražavanje razvijaju se poticanjem stvaralačkog izražavanja ideja, iskustva i emocija djeteta u nizu umjetničkih područja koja uključuju glazbu, ples, kazališnu, književnu i vizualnu umjetnost. O

Digitalna kompetencija?

U vremenu ekspanzije digitalnih tehnologija ali i općenitom tehnološkom napretku i inovacijama, digitalna kompetencija predstavlja velik izazov. Ona od odgojno-obrazovnih ustanova iziskuje čestu edukaciju i usvajanje novih znanja te praćenje digitalnog napretka. S istim izazovima nose se i roditelji, ali s jednom malom razlikom. U svakodnevnom životu hrabro i odvažno balansiraju i doziraju digitalne sadržaje. Zašto nam je digitalna kompetencija tako važna?

Razlog je jednostavan! Djeca današnjeg doba, alfa generacija djece, rođena je s ekranima. Važno je djecu predškolskog uzrasta informirati o sadržajima koji su im dostupni za učenje i istraživanje, ali ih naučiti filtrirati sadržaj i upozoriti na opasnosti. 

O nama

Pia Mia slikovnica vlasništvo je tvrtke Fabula21. stoljeća d.o.o.

info@piamia.hr
narudbe@piamia.hr
098 242 024

Plaćanje i dostava

Dostava u roku od 3 do 5 radnih dana na području RH.

Društvene mreže